Qui som?

La FTTE, Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre és una entitat sense ànim de lucre que defensa els drets, protegeix i vetlla per la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, així com de les persones considerades Gent Gran, ambdues categories amb la capacitat modificada judicialment.

Durant l'any 2004, i amb la vocació primordial de servei a la persona i pels seus interessos, la Fundació Privada Mercè Pla i Verge de la Cinta sccl, va constituir la Fundació Privada Tutelar de les Terres de l'Ebre.
La Fundació, que és una entitat privada, d'interès general i sense afany de lucre, té per finalitat la tutela de les persones amb discapacitat i també de la gent gran que ho necessiti. Per assolir aquesta finalitat, la Fundació té per objecte la protecció, la defensa, promoció i desenvolupament dels drets, l'estudi de la seva situació i l'assessorament dels familiars de les persones beneficiàries de la Fundació.

L’entitat va ser creada el 5 de maig de 2004 i, en l’actualitat, és un referent entre les entitats tutelars al territori d’actuació definit als estatuts fundacionals. Des del mes de juliol de 2005, en què va acceptar la primera tutela, ha anat assumint cada vegada noves responsabilitats.

 

Com ho fem?

La nostra entitat està totalment orientada a les persones que atenem amb el compromís de donar-los el servei més òptim i amb la voluntat que la millora contínua del servei es realitzi amb la participació activa de tot el personal de l’entitat, mitjançant el treball en equip interdisciplinari.

La FTTE vetlla perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i gent gran disposin dels ajuts i suports necessaris per poder desenvolupar el seu projecte personal al llarg de la seva vida.

Assegurar la protecció de la persona usuària, l’administració i la guarda dels seus béns i, en general, vetllar per la defensa, promoció, desenvolupament i exercici dels seus drets.
Assegurar la manutenció, educació, formació i inserció tant social com laboral de la persona usuària, i vetllar que aquesta gaudeixi d’una bona qualitat de vida.
Coordinació amb tots els serveis on és atesa la persona (escola, centre ocupacional, servei d’acolliment residencial) i amb les diferents administracions o ens vinculats (Departaments de Salut, Justícia, Acció Social i Ciutadania, INSS... Assessorar a la família per preveure el futur del seu fill/a, garantint la seva voluntat i qualitat de vida.
Orientar i donar suport a la família de la persona atesa.
Informar del procés i significat de la incapacitació i successió.
Desangoixar als pares sobre la incertesa del futur del seu fill.
Mantenir una relació periòdica amb el usuari.
Cercar recursos econòmics, de lleure, sanitaris...
Promoure les relacions de la persona atesa amb la família i els amics.
Realitzar el seguiment de comptes i gestió del patrimoni.
Promocionar valors humans a tots els nostres usuaris.
Fomentar la participació ciutadana de tots els usuaris.
Gaudir de les festivitats.
 

La nostra entitat ofereix els següents serveis:

•    Social
•    Econòmic – Patrimonial

El servei social està encapçalat per una persona coordinadora del servei i referent sumat a l'equip social que consta de dos referents més i un total de 4 auxiliars.
El servei Econòmic – Patrimonial està encapçalat per una persona coordinadora del servei i referent i un total de dos auxiliars administratius.

 

Responsable Entitat
Yolanda Cardona Ibáñez – Direcció Tècnica FTTE.


Els qui gestionen aquests serveis són:

Servei Social
Marta Masia Altes – Coordinadora i Referent.

Servei Econòmic – Patrimonial
Mercé Rodriguez Royo – Referent Econòmic Financer.

 

Què fem i quins serveis prestem?

Accions servei social:

Elaborar el pla de treball individual per a cada usuari, adequat a les seves necessitats i objectius a aconseguir i treballar.

•    PER PART DEL REFERENT
Es coordina amb els diferents serveis i recursos (administració, laborals, habitatge..) dels tutelats per tal de dur a terme un bon seguiment. També, és el responsable de planificar el futur del usuari i de buscar la solució més adequada segons les seves característiques i la seva situació. El referent tutelar també s’ocupa de planificar el seu futur, així com també preveure les futures necessitats que puguin sorgir i com donar-los resposta.

 

Funcions bàsiques:

 • Elaborar el pla de treball individual per a cada usuari i valorar la realitat, necessitats i objectius que ens marquen per aconseguir i treballar.
 • Cercar la màxima informació i documentació necessària per a cada usuari.
 • Tramitar totes les pensions i ajudes a les quals el usuari té dret.
 • Recollida inicial de les dades necessàries per a l’inventario judicial.
 • Informar dels diferents recursos que afectin al usuari del qual hem assumit la tutela judicial i del que això significa. Tanmateix, això també ho farà amb la família, si el tutelat hi té relació i amb el propi usuari.
 • Fer reunions mensuals amb els recursos residencials, els laborals i els de lleure i amb els serveis socials, quan aquests intervinguin, (això seria un cop al mes). Aprofitarem aquestes reunions per veure al usuari.
 • Mantenir reunions periòdiques amb aquelles famílies que tenen relació amb el usuari per tal de valorar l'evolució de les visites i pactar els calendaris d'aquests. També, és el responsable d'informar a la família de tots els canvis en la situació personal del usuari, sempre que no siguin temes de caràcter confidencial.
 • Acompanyar als usuaris a les citacions als jutjats, al forense i a la fiscalia.
 • Acompanyar als usuaris en els canvis de centres.
 • Elaborar fitxes de síntesis de reunions per a cada reunió o coordinació que es duu a terme.
 • Fer totes les autoritzacions per a les diferents activitats que el usuari faci fora del centre i que es considerin positives i terapèutiques per a ell.
 • Fer tots els informes socials que des dels jutjats, des de qualsevol entitat o des de l'Administració ens sol·liciten del usuari.
 • Fer reunions periòdiques amb educadors, coordinador i president.
 • Elaborar un pressupost anual per a cada usuari.
 • Controlar les despeses del usuari, segons el seus ingressos i el seu pressupost.
 • Responsabilitzar-se del servei de cercapersones.
 • Donar respostes a les urgències dels enterraments així com també dels tràmits pertinents.
 • Coordinar i fer els seguiments dels estudiants en pràctiques i voluntariat.

Aquestes accions poder ser realitzades de forma presencial o telefònica segons requeriment.
 

•    PER PART DE L'AUXILIAR
Es la qui té el contacte més directe amb les persones usuaries. Observa la seva situació, els problemes que puguin sorgir... Per això, aquesta figura és la responsable de traspassar la informació al referent de tot el que observa tant del usuari com dels serveis els quals el usuari participa.
Funcions bàsiques:

 • Donar resposta, supervisar les necessitats del usuari.
 • Supervisar la situació actual o els canvis o problemes quotidians del usuari.
 • Fer dues visites al mes al usuari.
 • Fer tots els acompanyaments mèdics. Omplir una fitxa sanitària per cada visita mèdica realitzada.
 • Fer els acompanyaments a les revisions de grau, al CRAM i EVO laboral.
 • Comprar roba i regals (tant aniversaris com per a Nadal).
 • Omplir una fitxa de cada visita feta. Justificar les despeses fetes en la seva tasca per cada usuari.
 • Fer reunions periòdiques amb el referent per traspassar la informació.

Gestionar el servei de cercapersones, vint-i-quatre hores al dia, inclosos festius, per a situacions d’urgència.
Aquestes accions poder ser realitzades de forma presencial, telefònica o telemàtica segons requeriment.

 

Accions servei Econòmic Financer:
És l’encarregada de portar la gestió econòmica de la pròpia fundació i de les persones usuàries.
Funcions bàsiques:

 • Gestionar el pressupost de l’entitat.
 • Dur la comptabilitat diària
 • Elaborar els comptes anuals.
 • Elaborar les memòries i llibres de comptabilitat pel Protectorat de Justícia.
 • Fer la gestió  administrativa  de les donacions.
 • Arxivar i controlar els documents.
 • Elaborar inventari de béns inicials anuals i finals.
 • Cercar alternatives d’inversió, si s’escau,  del patrimoni mobiliari i del patrimoni immobiliari.
 • Control d’ingressos i despeses de cadascú dels tutelats.
 • Liquidar impostos.
 • Rendir anualment  els comptes al jutjat.

Aquestes accions poder ser realitzades de forma presencial, telefònica o telemàtica segons requeriment.

Els nostres serveis es tipifiquen com:

SERVEI DE TUTELA – DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.
(Disc. Psíquics). Població: Discapacitats intel·lectuals.

SERVEI DE TUTELA – DISCAPACITAT GENT GRAN.
(Gent gran) Població: Vellesa.
 

Qui són els destinataris i quins drets i deures tenen?

Des de la Fundació Tutelar atenem persones amb discapacitat intel·lectual i les persones grans que ho necessiten.
Cal remarcar que moltes persones amb discapacitat intel·lectual i gent gran poden arribar a governar les seves pròpies vides si compten amb els recursos i recolzament necessaris. Però no hem d’oblidar que dintre del col·lectiu de la gent gran i persones amb discapacitat intel·lectual hi ha un cert nombre de persones que no poden preveure les conseqüències de les seves accions u omissions i és aquí on cobra sentit la declaració de suport a la persona a través del ministeri fiscal amb resolució ferma del jutge com a mecanisme de protecció d’aquestes persones.

•    Discapacitat intel·lectual

La discapacitat intel·lectual es caracteritza per limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com amb la conducta adaptativa expressada en les habilitats adaptatives, conceptuals, socials i pràctiques.
Aquesta discapacitat s’origina abans dels 18 anys i durant el transcurs del desenvolupament que en l’entorn físic, social i cultural on viu aquesta persona suposa una limitació important del seu funcionament. Així doncs, la discapacitat és una expressió de les limitacions en el funcionament individual dins un context social i que representa un desavantatge substancial per a la persona.

•    Gent gran

La gent gran es caracteritza per patir un envelliment patològic ja sigui en l’esfera mental com física. A nivell mental podem trobar diferents tipologies de demències (Alzheimer, Pàrkinson, vasculars...). Mentre que dintre de l’esfera física trobem persones amb mobilitat reduïda per diverses causes: a nivell muscular, per l’envelliment patològic, malalties neuro-degeneratives...


 

Drets i deures dels usuaris

Drets:
•    A ésser respectat en la seva intimitat, en la seva integritat física i en les seves diferències com ésser humà en els seu plens drets. A què se li faciliti els serveis necessaris i es porti a terme el seu pla individual.
•    A rebre l’assistència necessària segons les seves característiques.
Dret a rebre voluntàriament el servei social que correspongui. Així com a obtenir recursos socials i econòmics per viure amb suficiència i dignitat.
•    A ser protegit per la Fundació en referència al seu benestar com al seu patrimoni.
A obtenir opcions de participació, des de la igualtat d’oportunitats a nivell social i cultural.
•    A què les seves necessitats estiguin cobertes en tots els sentits.
A ser tractades dignament  sense discriminació per raons d’edat, discapacitat, sexe, ètnia, gènere o qualsevol altra condició.
•    Dret a la vida privada, familiar i social, a personalitzar els entorns on viu... a viure dignament així com també a una mort digna respectant les voluntats anticipades, si en hi ha.
•    A viure en entorns accessibles, adaptats a les pròpies necessitats per tal d’assegurar la dignitat en les condicions de vida i habitatge,  i d’afavorir la seguretat i el benestar físic moral, psíquic i espiritual, així com una atenció de qualitat. Així com a rebre un tracte digne i a poder gaudir d’un lloc de vida adient en casos de desnonament.
•    A l‘accés a l’alimentació, l’habitatge, el vestit i l’atenció a la salut, adequats i de qualitat.
•    A gaudir de l’oportunitat de treballar i a obtenir ingressos sense discriminacions.
Dret a poder desenvolupar les oportunitats i pròpies potencialitats a partir de l’accés als recursos educatius, culturals, espirituals, d’oci...
•    A la prestació de serveis de qualitat que assegurin el benestar econòmic, psicològic, social, sanitari, assistencial, jurídic, cultura, formatiu i d’oci.
•    A accedir a programes d’assistència i rebre els suports necessaris per mantenir l’autonomia i cobrir les necessitats en situacions de dependència física, psíquica i/o financera.
•    A una assistència dels serveis socials i socio-sanitàris, suficient, ètica, coordinada, de qualitat i personalitzada.
•    A què es promoguin accions encaminades a potenciar la implicació i la participació en la societat, i a la prestació de serveis a la comunitat des de les oportunitats que ofereixen el voluntariat, la solidaritat i el civisme.


Deures:
•    Participar i col·laborar en el pla individual de suports establert per l’Equip Tècnic.
•    Implicar-se en processos de millora personal en el creixement de la pròpia autonomia i per al manteniment de la independència.

 

Quins són els compromisos i estàndards de qualitat dels serveis?

El fet d’implantar un sistema de gestió de qualitat ha permès establir dinàmiques de treball de forma sistematitzada i introduir la cultura de la qualitat a l’entitat, a més a més, de trencar rigideses als canvis.

La qualitat per la FTTE és la garantia de donar un servei amb la capacitat de cobrir i satisfer les necessitats bàsiques de les persones tutelades, complint amb els compromisos encomanats judicialment i optimitzant les gestions.
Estan definits els processos i procediments que es requereixen per garantir que es realitzen totes les tasques necessàries i s’assoleixen els objectius amb eficàcia i eficiència.
L’objectiu genèric d’aquesta línia és garantir un servei de qualitat i promocionar la millora contínua amb la participació activa de tota l’organització.
La nostra entitat es basa en mantenir el Sistema de Gestió de la Qualitat segons els indicadors de qualitat del Departament de Benestar i Família (2ª edició de l’any 2006).
L’entitat està totalment orientada a les persones amb necessitats de suport que atenem amb el compromís de donar el servei més òptim.
Per aquest motiu, aposta per treballar amb un sistema de gestió de la qualitat per poder ajudar-los més i millor i treballar d’una forma més organitzada internament, així com generar confiança a l’entorn.
Avaluem consultant a l’usuari i al seu entorn mes proper.
Mitjançant un qüestionari de satisfacció que inclouen diferents aspectes com:
•    Valoració del règim de visites.
•    Qualificació del tracte per part del referent de tutela.
•    Qualificació del tracte per part de l’auxiliar de tuteles.
•    Nivell de col·laboració del usuari.
•    Grau de resposta en situacions d’urgència.
•    Eficàcia administrativa de la entitat.
•    Valoració de la qualitat de vida.
En cas de que no sigui possible una col·laboració del usuari se valoren altres aspectes como la seva opinió, necessitats i expectatives.

Els seguiments als usuaris es realitzen com a mínim un al mes, siguin de forma presencial o telefònica per garantir una continuïtat en el desenvolupament del seu pla de treball i dels objectius a assolir.
Contem amb un programari informàtic propi per portar el control de tota la informació referent als usuaris, per treure llistats i estadístiques que ens permeten mantenir organitzat el flux de treball i complir amb tots els compromisos referents als nostres usuaris.

 

Quines són les vies d’informació, orientació i reclamació?

•    Assessories i orientació

Donem resposta a les demandes d'informació tant de familiars com professionals sobre temes relacionats amb la incapacitació, previsió de futur..., davant la necessitat de trobar respostes socials i jurídiques per tal de protegir-los.
Les sol·licituds d'assessorament es poden sol·licitar via web, a través d'un formulari. Posteriorment es coordinen una o diverses entrevistes per a conèixer millor el cas.
Les entrevistes poden ser tant de manera presencial com telefòniques o telemàtiques.
La sol·licitud també es pot sol·licitar via telefònica o per correu electrònic.
Una altra manera de poder sol·licitar informació o orientació és en el nostre estand quan participem en diverses exposicions o actes públics puntuals.


•    Reclamacions
Aquesta entitat disposa de fulls de reclamacions al seu local per omplir y reclamar directament davant el departament competent.
Llegim i responem a la correspondència particular que ens arriba per carta i que trobem a l’entrada del local o que ens arriba pel servei de correus postal.
Les reclamacions també poden ser enviades mitjançant el formulari de contacte disponible a la nostra pàgina web o mitjançant el correu electrònic:
info@tutelarebre.org
El temps de resposta màxim a les reclamacions que tenim estipulat per a dar resposta es un marge de temps de entre un mes i tres mesos des-de el moment en que es presenten les mateixes.

La via principal per donar resposta serà prioritàriament la mateixa que ha fet servir la persona que ha fet

En cas de que sigui necessari, posem a disposició una via de d’atenció directa i personalitzada en les instal·lacions de la fundació para coordinant una entrevista i així aclarir dubtes.

 

Quines són les condicions d’accés i ús?

Poden accedir als nostres serveis totes aquelles persones que necessiten una mesura de suport.
L'origen pot ser per ordre del jutjat o per voluntat pròpia de l'usuari expressant-la mitjançant una notaria que així ho certifiqui.
Son beneficiaries de la Fundació les persones amb discapacitat intel·lectual, i les persones grans que ho necessitin i que estiguin domiciliades a les Terres de l’Ebre.
(A tenir en compte; anteriorment restaven excloses de l’activitat fundacional les persones que patien un trastorn mental, psicòtics amb patologies associades, o amb abús de substàncies psicoactives, paranoides delirants i segons quins casos de trastorn límit de la personalitat, els psicòpates o persones diagnosticades amb trastorn de la personalitat amb conducta antisocial, que han de ser responsables dels seus actes, així com els paranoics no delirants. Però en data actual si tenen també discapacitat intel·lectual estan inclosos segons indicacions del Departament tot i que no estigui reflexat a nivell d’estatuts fundacionals propis. Està previst realitzar el canvi en motiu de tota la nova legislació vigent.)

En resum:
 
- Criteris d’inclusió:
. Diversitat funcional
. Discap. Intel.lectual i/ho física
. Gent Gran vulnerable (malalties neurodegeneratives)
. Majors d’edat


- Criteris d’exclusió:
. Exclusivament patologia mental
. Delimitació del territori a Terres de l’Ebre.
. Menors edat