En aquesta pàgina trobarà els documents adjunts referents a les següents categories:- Pressupost de l’any en curs


- Subvencions públiques concedides de l’any en curs


- Comptes anuals


- Informe d’Auditoria


- Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

D’acord amb els estatuts i la legislació vigent, els màxims responsables de l’entitat són els patrons que formen part de la Junta del Patronat. Aquests no perceben cap tipus de retribució ni dinerària ni en espècie per l’exercici del càrrec, d’acord amb la legislació de fundacions.