Servei d'orientació familiar i sociojurídica

Servei d'orientació familiar i sociojurídica
Aquest servei dóna respostes a consultes senzilles i properes plantejades per familiars.

Objectius:

Assessorar la família per preveure el futur del seu fill/a, garantint la seua voluntat i qualitat de vida.
Informar del procés i significat de la incapacitació, tutela i successió.
Desangoixar els pares sobre la incertesa del futur dels seus fills.
Orientar familiars que tinguen assignat l'exercici de la tutela.


Servei de tutela

Servei de tutela L'exercici propi assignat d'aquest servei és per sentència judicial.

La Fundació Privada Tutelar Terres de l'Ebre treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones que pertanyen als col·lectius als quals s'adreça. Aquesta constitueix una eina que garanteix la continuïtat de la faena feta pels familiars i dóna garantia dels drets de les persones. Per desenvolupar aquesta tasca, la Fundació: – Manté una relació periòdica amb el tutelat. – Es coordina amb tots els serveis on és atesa la persona i amb les diferents administracions o ens vinculats (Sanitat, Justícia, Benestar i Família, INSS…). – Cerca recursos econòmics, de lleure, sanitaris… – Fomenta les relacions amb la família o amics. – Realitza el seguiment dels comptes i gestió del patrimoni. Objectius:

Assegurar el futur de les persones tutelades.
Aconseguir la seua millor qualitat de vida possible.
Defensar els seus drets.

L'entitat tutelar és la responsable de vetlar per l'interès de la persona i el seu benestar, administrar-li el patrimoni i procurar-li tots aquells recursos que necessite. L'assumpció de la responsabilitat de totes i cadascuna de les parts implicades -família, administracions, associacions, entitats tutelars, serveis, etc.- és un benefici per a la persona tutelada i per a la comunitat en general.